law

รำลึก ดร.ณรงค์ ผู้สถาปนา "มหาวิทยาลัยสยาม"

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ ร่วมในพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึง ดร.ณรงค์
มงคลวนิช ผู้สถาปนามหาวิทยาลัยสยาม ณ อนุสาวรีย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

Read more: รำลึก ดร.ณรงค์ ผู้สถาปนา "มหาวิทยาลัยสยาม"

บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์

เนื่องในวาระโอกาสวันบิดานักกฎหมายไทย วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2553 บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ กับสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมงานวันรพี ณ ศาลฎีกา เพื่อวางพวงมาลาและจัดกิจกรรมร่วม

Read more: บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์

งานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติสาสตร์ ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 โดยท่านอธิการบดี ดร.พรชัย มงคลวาณิช ให้โอวาสแก่นักศึกษา และท่านประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ กรรมการสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การศึกษาต่อในสาขานิติศาสตร์ โอกาสแห่งความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ณ ห้อง 19-1206 ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) ระหว่างเวลา 11.00 – 12.30 น.

Read more: งานปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553

พัฒนาข่าวสาร

บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ ได้เตรียมแผนพัฒนาข่าวสารผ่านเว็บไซค์ของทางมหาวิทยาลัยสยาม เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน ทั้งนี้ภายใต้การกำกับดูแลของ อาจารย์ทวีพฤทธิ์ ศิริศักดิ์บรรจง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ โดยคาดว่าในอนาคตเว็บไซค์แห่งนี้จะถูกพัฒนาเป็นช่องทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ต่อไป

Read more: พัฒนาข่าวสาร

ปรับปรุงห้องคอมมอนรูม

บัณฑิตวิทยาลัยสาขานิติศาสตร์ เตรียมแผนปรับปรุงห้องคอมมอนรูมแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ ณ ห้อง 19-1105/1 ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 19) เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานิติศาสตร์ มีสถานที่ประชุมงานและเอกสารค้นคว้า

Read more: ปรับปรุงห้องคอมมอนรูม

You are here: Home หน้าหลัก หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.)